PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

          OAMGMAMR Filiala Olt, organizație profesională, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică și responsabilități delegate de autoritatea de stat, cu sediul în str. Crișan nr.9-11, Slatina, județul Olt, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

          Modul de gestionare a datelor cu caracter personal respectă reglementările Regulamentului (UE) nr.679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

           În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR Filiala Olt  prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data și locul nașterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

          În principal, datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin completarea de către persoanele vizate a cererilor, declarațiilor pe propria răspundere, precum și din documentele/actele sau copiile unor documente/acte depuse la OAMGMAMR Filiala Olt, necesare în contextul relației dintre persoana vizată și organizație profesională conform prevederilor legale, statutului organizației, regulilor și procedurilor interne ale organizației prin care sunt reglementate activitățile desfășurate pentru atingerea scopurilor legitime.

         Totodată, când utilizați site-ul www.oamgmamrolt.ro. , formularul de pe site, sau când contactați OAMGMAMR Filiala Olt prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, adrese de corespondență/de domiciliu, loc de muncă, profesii, studii, etc.

          Vă asigurăm că toate aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate, nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți, iar persoanele care vor avea acces la datele furnizate de dumneavoastră, semnează angajamente, declarații sau contracte de confidențialitate în acest sens, dacă nu fac parte din categoria celor exceptate prin lege.

            Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR Filiala Olt și pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităților publice cu atribuții în domeniu, organe juridice, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

         Datele cu caracter personal se pot comunica în una dintre următoarele situații:

a) dacă persoana vizată și-a dat consimțământul expres și neechivoc pentru comunicarea datelor sale;

b) fără consimțământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege

           Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale în mod corect, acestea fiind în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza unele date solicitate poate determina imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

         Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit în principal din prevederile legale aplicabile, solicitarea sau consimțământul dumneavoastră prin completarea voluntară a formularului de înregistrare pe site-ul sau a formularului de consimțământ.

           Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării.

Scopurile prelucrării datelor personale de către OAMGMAMR Filiala Olt:

 •  Înregistrarea membrilor în Registrul Unic Național al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, și actualizarea acestuia;
 • Pentru ținerea unei evidențe a membrilor;
 • Eliberarea certificatelor de membru, precum și a duplicatelor acestora,
 • Suspendarea/întreruperea suspendarea din calitatea de membru;
 • Eliberarea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României;
 • Reatestarea profesională ca asistent medical generalist, moașă și asistent medical;
 • Recunoașterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;
 • Organizarea examenelor;
 • Derularea activităților de educație medicală continuă: inițierea și promovarea de forme de educație continuă (inclusiv online), creditare cursuri și acreditare furnizori, eliberarea diplomelor de participare la cursurile EMC și a duplicatelor acestora;
 • Eliberare adeverințe;
 • Soluționarea cererilor și petițiilor;
 • Analizarea cazurilor de abateri de la normele de etică și deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;
 • Mecanismul de alertă – informarea OAMGMAMR pentru interogarea sau informarea IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 • Avizarea înființării de cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;
 • Îndeplinirea altor obligații legale.

          Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR Filiala Olt, poate prelucra date cu caracter personal în vederea derulării de proiecte finanțate sau cofinanțate din fonduri europene, editarea unor materiale cu specific informativ profesional, comunicarea cu utilizatorii site-ului web sau prin intermediul rețelelor de socializare. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor/persoanelor vizate.

          OAMGMAMR Filiala Olt are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

          Conform Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 – Regulamentul General privind protecția datelor aveți următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, dreptul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție (cu excepția cazului în care această prelucrare se face ca urmare a respectării unor cerințe legale), dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

          Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs personale sau pentru exercitarea drepturilor, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Olt, la următoarea adresă: Slatina, str. Crișan nr,9-11.

          Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR Filiala Olt : email: oammr_olt@yahoo.com, telefon/fax: 0249/418510.

          De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro), precum și dreptul de a vă adresa justiției.