Organizarea și desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2021

 Examenul de grad principal-sesiunea 2021, se organizează conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

 

I.                  Documentele necesare înscrierii:

 

        a) cererea de înscriere, cu datele de contact ; (se obține la depunerea dosarului )

        b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR Filiala Olt ; (se obține la depunerea dosarului)

        c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

       d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original și copii,  urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

        e) copia atestatului de echivalare, după caz;

        f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

        g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:( MODEL ADEVERINȚĂ - VEZI AICI)

·        Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

·        La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 

      h) copie certificat de naștere si a actelor de schimbare a numelui, după caz;

      i) dovada plății sumei de participare la examen.

 

·        Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

·        În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

 

Dosar de carton cu șină,

pe coperta dosarului de înscriere se trec cu majuscule: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 

II.                 Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

  În data de 02.09.2021 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali ;

  În data de 03.09.2021 – examenul pentru asistenţi medicali - celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali ;

 

III.                Înscrierile la examen se fac în perioada 26.07 - 10.08.2021, pentru toate specialităţile, la sediul filialeIi Olt .

 

IV.                  Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant . ( Se achită după verificarea dosarului! )

 

Pentru alte detalii ne găsiți latel. 0249418510 de luni - joi în intervalul orar 8:30 - 14:00 sau laadresa de email : oammr_olt@yahoo.com

                                   

 

            Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - Sesiunea 2021


Pentru a vizualiza tematica și bibliografia pentru fiecare specialitate, folosiți link-urile respective de mai jos:

1. Medicină Generală - Tematică și bibliografie
2. Radiologie - Tematică și bibliografie
3. Medico-social - Tematică și bibliografie
4. Igienist de cabinet stomatologic - Tematică și bibliografie
5. Moașe-OG - Tematică și bibliografie
6. Stomatologie - Tematică și bibliografie
7. BFT - Tematică și bibliografie
8. Laborator - Tematică și bibliografie
9. Nutriție și dietetică - Tematică și bibliografie
10. Farmacie - Tematică și bibliografie
11. Igiena și sănătate publică - Tematică și bibliografie